Muinsuskaitseameti ja Kultuuriministeeriumi koostöös valminud muinsuskaitsealased seadusemuudatused said Riigikogu heakskiidu.

Uuenenud muinsuskaitseseaduses on võrreldes seni kehtinud seadusega mitmeid muudatusi – omanike jaoks lihtsustub mälestiste korrastamisega seonduv asjaajamine, samuti said esmakordselt selge regulatsiooni otsinguvahendi kasutamine kultuuriväärtuste otsimisel ning veealuse kultuuripärandi kaitse.

Kultuuriminister Laine Jänese sõnul muutub kultuuriväärtuste kaitse muinsuskaitseseaduse täpsustamise ja täiendamise tulemusel senisest tõhusamaks, lisaks on seaduses oma koha leidnud uued teemad, näiteks veealuse pärandi kaitse.

Muinsuskaitseameti peadirektor Kalev Uustalu peab oluliseks seadusemuudatuste ettevalmistamisel toimunud laiapõhjalist arutelu erinevate huvigruppide ja riigi esindajate vahel. Arvamuste ärakuulamise ja selgituste jagamise käigus jõuti nii ühiste seisukohtadeni, mis ka seadusemuudatustena kirja said kui ka sihtideni, milleni jõudmiseks peab veel tööd tegema.

Uuenenud muinsuskaitseseaduse eesmärk on reguleerida otsinguvahendite (metallidetektorite) kasutamist kultuuriväärtuslike esemete otsimisel, samuti motiveerida kultuuriväärtusega leiu leidjaid teavitama kultuuriväärtusega leiust riiki (Muinsuskaitseametit) vältimaks leidude sattumist erakollektsioonidesse, antiigiäridesse ja mustale turule, reguleerida veealuse kultuuripärandi kaitset ja mälestistele sukeldumist. Eelnõu defineerib mõisted restaureerimine, konserveerimine ja remont ning parendab keeleliselt kogu seaduse teksti. Omanikel on lubatud mälestise säilimise tagamiseks teostada mälestisel remonti ilma eritingimusteta ja projektdokumentatsioonita. Erisusena on sisse toodud UNESCO maailmapärandisse kuuluv Tallinna vanalinna muinsuskaitseala, kus tohib mälestistel ja ehitistel töid teostada ainult muinsuskaitse tegevusloa alusel. Väheneb bürokraatia tegevusluba taotlevate ettevõtjate jaoks kuna langeb ära tegevusloa pikendamise vajadus – tegevusluba muutub tähtajatuks. Samuti muutub tähtajatuks väljastatud sukeldumisluba. Otsinguvahendi kasutamise loa tähtajaks on 1 kalendriaasta. Eelnõus on suurendatud trahviühikuid mälestise hävitamise või rikkumise eest, mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise loata uurimise eest, samuti kooskõlastamata projektiga, vastutava spetsialisti või projekti koostaja muinsuskaitselise järelevalveta või tegevusloata konserveerimise või restaureerimise eest.

Muinsuskaitseseaduse ja sellega seonduvate teiste seaduste muudatused jõustuvad 2011. aasta 1. juunist.